A.V.G.  Privacy wetgeving

Chr. Gem. Nieuw Leven, gevestigd in Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

www. Christelijkegemeentenieuwleven.nl

Rode Kruis gebouw

van Drinenstraat 4

7203 EL Zutphen.

 

 

J. de Ruiter / A.L.C. Arrindell is de Functionaris Gegevensbescherming van Chr. Gem. Nieuw Leven Hij/zij is te bereiken via:

info@christelijkegemeentenieuwleven.nl

 

1) Persoonsgegevens die wij verwerken

Chr. Gem. Nieuw Leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Beeld materiaal (foto’s en eventueel film materiaal) Facebook//Website

 

2) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christelijkegemeentenieuwleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chr. Gem. Nieuw Leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het bij houden van Ledenadministratie

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

4) Geautomatiseerde besluitvorming

Chr. Gem. Nieuw Leven neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chr. Gem. Nieuw Leven) tussen zit. Chr. Gem. Nieuw Leven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

5) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chr. Gem. Nieuw Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Personalia niet langer dan nootzakelijk Adres niet langer dan nootzakelijk  Bewaartermijn > Foto’s/film niet langer dan nootzakelijk

 

6) Delen van persoonsgegevens met derden

Chr. Gem. Nieuw Leven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chr. Gem. Nieuw Leven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

8) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chr. Gem. Nieuw Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@christelijkegemeentenieuwleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chr. Gem. Nieuw Leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chr. Gem. Nieuw Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@christelijkegemeentenieuwleven.nl. Chr. Gem. Nieuw Leven heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Gegevens worden verwerkt in documentatie, Cloud opslag, en PC. Deze zijn enkel toegankelijk voor gebruiker en boekhouding, en is niet openbaar

 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Menu/Home.